Veelgestelde vragen

Waarom bufferzones aanleggen?

Bij grote infrastructuurwerken wordt de laatste jaren altijd een MER of milieueffectenrapport opgemaakt. In een MER wordt nagegaan wat de effecten van de geplande werken op mens en milieu zijn. Het MER geeft ook aan hoe de effecten kunnen beperkt worden. Ook voor de aanleg van de sporenbundel Zwankendamme is een dergelijke studie gemaakt. Eén van de ‘milderende maatregelen’ in het MER was de aanleg van een geluidsberm tussen de sporenbundel en het dorp. Zo wordt de impact van de sporenbundel op de inwoners van Zwankendamme beperkt. Daarnaast zijn in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de haven van Zeebrugge een aantal bufferzones voorzien om de haven visueel af te schermen.

Wat bedoelen we met ‘visuele afscherming’?

Met ‘visuele afscherming’ bedoelen we dat de haven en de nieuwe infrastructuur minder duidelijk zichtbaar mogen zijn vanuit het dorp. Zo zal de aanleg van de geluidsberm zorgen voor een visuele afscherming van de sporenbundel. Daarnaast is er ruimte voorzien waarin aanplantingen kunnen gedaan worden die het zicht op bedrijfsgebouwen, wegen en spoorwegen wegneemt of op zijn minst breekt.

Hoe zal/moet de omgeving van Zwankendamme er uitzien?

Hoe de bufferzones er moeten uitzien, staat nog niet volledig vast. Er is een concept uitgetekend dat de grote lijnen vastlegt. Voor de concrete invulling van de buffers gaan we in maart, april en mei 2013 rond de tafel zitten met de inwoners van Zwankendamme . Na een intens overlegproces zullen enkele inwoners in juni 2013 een inrichtingsvoorstel presenteren.

Wanneer worden de buffers rondom Zwankendamme aangelegd?

In 2010 werd reeds gestart met de aanleg van de zone van de moestuintjes en het brugje naar de kanaaldijk. We verwachten dat er voor de drie andere bufferzones tegen eind 2013 een voorstel van inrichting op de tekentafel ligt. De werken aan de geluidsberm zullen vermoedelijk in 2014 starten. Eind 2014 of begin 2015 zal de berm wellicht afgewerkt zijn. Ook de andere buffers worden in diezelfde periode ingericht.

Door wie worden de buffers ingericht en onderhouden?

Voor de inrichting van de zones staat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in samen met alle inwoners van Dudzele. De stad Brugge is eigenaar van de buffers, dus de Groendienst zal instaan voor het beheer en het onderhoud.

Wie betaalt wat?

Voor de inrichting van de buffers worden fondsen van verschillende overheden gebruikt.

• Infrabel financiert de grondaankopen, de aanleg van de geluidsberm en de aanplantingen op de berm.

• De stad Brugge financiert de werken voor het gebruik van de buffers door de inwoners (paden, speelinfrastructuur, banken, …). Via landinrichting krijgt de stad hiervoor 70% subsidies van de Vlaamse overheid

• De werken voor het gebruik van de buffers door de inwoners worden ook deels met Europese middelen betaald, via het Europees project ‘Leefbare Haven bis’.

• De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor de procesbegeleiding, de aankoop van de gronden, de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de werken. Dat gebeurt in het kader van het landinrichtingsproject ‘Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge’.

Welk soort activiteiten mogen/kunnen in de buffers rondom Zwankendamme? Welke zeker niet?

Er zijn heel wat mogelijkheden: sport, recreatie, natuur, … maar ook landbouw natuurlijk. Zolang het maar activiteiten zijn die niet zorgen voor ginder. Sportterreinen zal u niet vinden in de bufferzones. Die vindt u op andere plaatsen in de gemeente. In de rubriek ‘Kennismaking’ leest u wat allemaal kan en niet kan in de buffers.

Moeten de landbouwers hun activiteiten stopzetten rondom Zwankendamme?

Neen, helemaal niet. De bestaande landbouwactiviteiten kunnen behouden blijven, behalve op die percelen die ingenomen worden voor de geluidsberm.

Worden de hoeve Gaarlem en het Hof van Zwankendamme (boerderijtje nabij AGC) afgebroken?

Neen. De huizen staan er al vele jaren en ze blijven er ook staan in de toekomst. Herbouwen, verbouwen, uitbreiden van bestaande gebouwen en constructies is toegelaten in de bufferzones. De bouw van nieuwe woningen is echter niet toegelaten.